Giá bán lẻ: 577.000 577.000 
Giá bán lẻ: 820.000 820.000 
Giá bán lẻ: 495.000 495.000 
Giá bán lẻ: 495.000 495.000